Odwiedź nas i polub nasz profil na Facebook:

 • Uncategorised (3)
 • Aktualności (153)
 • O nas (1)
  • Historia (1)

    

    

       W 50 lecie działalności FSNT NOT w Białymstoku, jakie obchodzimy w 1999 r. wpisuje się również 50 lat istnienia Oddziału SITK w Białymstoku. Zniszczenia infrastruktury kolejowej, drogowej i mostowej podczas II wojny światowej - w okresie po 1945 r. wymagały szczególnej mobilizacji ocalałych z wojny kadr technicznych dla możliwie najszybszej odbudowy urządzeń komunikacyjnych i doprowadzenia ich do w miarę normalnego funkcjonowania.


       Podstawowym zadaniem statutowym tworzących się ogniw organizacyjnych SITK było dążenie do podnoszenia kwalifikacji kadr technicznych poprzez organizację kursów, szkoleń, seminariów, sympozjów, konferencji naukowo-technicznych oraz rozwijanie ruchu racjonalizatorskiego.


       Pierwsze próby zorganizowania się kadry technicznej w kolejnictwie, drogownictwie oraz transporcie samochodowym miały miejsce już w 1947 r., kiedy to powstały pierwsze Koła Zakładowe SITK przy Oddziale Drogowym PKP, Oddziale Mechanicznym PKP (późniejszym Oddziale Trakcji), Oddziale Zabezpieczenia Ruchu Pociągów PKP, Wydziale Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego (Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych powstał dopiero w 1952 r.) oraz przy Powiatowych Zarządach Drogowych w Białymstoku i Bielsku Podlaskim.


       W lutym 1948 r. Zarząd Główny SITK powołał 9 - osobowy Komitet Organizacyjny, który miał na celu utworzenie Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Białymstoku.


       Obowiązki Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Oddziału powierzono inż. Antoniemu Dąbrowskiemu - kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.


       W wyniku działania Komitetu Organizacyjnego Oddział SITK w Białymstoku został wpisany do rejestru stowarzyszeń i związków w Wydziale Administracyjnym Zarządu Miejskiego w Białymstoku pod nr 15 (pismo L.dz. II-S.P.48 Rady Miejskiej z dnia 21 kwietnia 1948 r.)


       W dniu 27 listopada 1948 r. odbyło się w Białymstoku I Walne Zebranie Członków SITK, na którym wybrano Zarząd Oddziału w składzie:
   kol. Wacław Wysocki - przewodniczący
   kol. Antoni Dąbrowski - zastępca
   kol. Czesław Zwierzchowski - zastępca
   kol. Witold Fiedorowicz - sekretarz
   kol. Edward Wojtulewicz - z-ca sekretarza
   kol. Bronisław Stankiewicz - skarbnik
   kol. Włodzimierz Iwanow - z-ca skarbnika
   kol. Michał Dziedowiec - członek
   kol. Jan Zasztoft - członek
   kol. Włodzimierz Zyłkiewicz - członek

    

   Od początku w Oddziale działały 2 sekcje branżowe: kolejowa i drogowa. Od 1975 r. w skład Oddziału wchodziły 4 sekcje:
   - Kolejowa - przewodniczący - kol. Henryk Bakun
   - Dróg Publicznych - przewodniczący - kol. Alfred Sęczek
   - Samochodowa - przewodniczący - kol. Czesław Sawko
   - Komunikacji Miejskiej - przewodniczący - kol. Czesław Podkowicz


   Podstawową formą działalności sekcji było organizowanie i merytoryczne przygotowanie odczytów i konferencji.
   Nie sposób jest wymienić wszystkich odbytych imprez technicznych stąd podajemy przykładowo niektóre tematy:


   - "Białostockie Dni Drogowe" (1966r.),
   - "Osiągnięcia w dziedzinie komunikacji w województwie białostockim w łatach 1944-69" (1970r.),
   - "Planowana sieć autostrad i magistrali w Polsce oraz natężenie ruchu drogowego i jego ujemne skutki w województwie białostockim" (1973r.),
   - "Przyszłościowe rozwiązania komunikacyjne aglomeracji i miasta Białegostoku" (1974r.).


          Ponadto zorganizowano dwie konferencje międzynarodowe poświęcone problemom strunobetonowych podkładów kolejowych: w WPS "KOLBET" w 1987 r. i w Suwałkach w 1997 r. oraz seminaria dotyczące:
   - bezpieczeństwa ruchu i ochronie środowiska w planowaniu i budowie dróg i ulic Białegostoku,
   - lotnisku jako istotnemu elementowi zagospodarowania przestrzennego,
   - rozwojowi sieci drogowej w okręgu białostockim.


        Ostatnie lata w działalności Oddziału to także ożywienie w organizowaniu zagranicznych wycieczek techniczno-turystycznych dla swoich członków (z pokrywaniem około połowy kosztów ze środków O.SITK), do udziału w których Oddział zaprasza również przedstawicieli innych Stowarzyszeń skupionych w RW FSNT NOT w Białymstoku.


        Wycieczki takie zorganizowane zostały do Austrii, Wilna, Petersburga, Danii, Pragi i Monachium.


        Zintensyfikowanie działalności statutowej Oddziału SITK po 1985 r. było możliwe dzięki staraniom ówczesnego Zarządu Oddziału, a w tym głównie Prezesa Oddziału kol. mgr inż. Zbigniewa Łopianeckiego o powołanie przy Oddziale Ośrodka Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno-Ekonomicznych -jako jednostki działalności gospodarczej, z założeniem przeznaczenia zysków z tej działalności na działalność statutową.


      W wyniku w/w starań Ośrodek powołany został od 15.07.1985 r. najpierw jako jednostka Zespołu Rzeczoznawców przy ZG SITK, a od roku 1992, po uzyskaniu osobowości prawnej przez Oddział i pełnym usamodzielnieniu się Oddziału, przy Oddziale SITK.


       Działalność Ośrodka związana jest z wykonywaniem usług w zakresie: projektowania oraz sporządzania ekspertyz technicznych w branżach -

   drogowej, mostowej i kolejowej; prowadzenia nadzorów technicznych (inwestorskich i autorskich); wykonywania ocen (orzeczeń) o stanie technicznym pojazdów samochodowych; organizowania odpłatnych szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników a w szczególności kursów na diagnostów samochodowych.
   Działalność Oddziału SITK w B-stoku w całym ubiegłym 50-leciu opierała na aktywności jej członków i władz. To dzięki ich pracy, poświęceniu i wysiłkom możemy święcić JUBILEUSZ 50-lecia działalności w ramach Rady Wojewódzkiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku.


   Funkcję Prezesa Zarządu Oddziału w poszczególnych latach sprawowali:


   Wacław Wysocki - 1948-1950
   Oktawian Wierzbicki - 1950. -1951
   Michał Kicman - 1951-1953
   Tadeusz Krawicz - 1953-1954
   Zygmunt Chochowski - 1954-1955
   Paweł Żyromski - 1955-1956
   Michał Kicman - 1956-1957
   Eugeniusz Przewuśki - 1957-1959
   Mikołaj Klimiuk - 1959-1961
   Ryszard Krasnodębski - 1961-1963
   Franciszek Niedzielko - 1963-1967
   Włodzimierz Iwanow - 1967-1969
   Czesław Podkowicz - 1969-1972
   Mieczysław Sobótko - 1972-1973
   Antoni Bukowski - 1973 -197 8
   Antoni Lewicki - 1978-1981
   Jan Protasiewicz - 1981-1984
   Zbigniew Łopianecki - 1984-1994
   Jerzy Mietliński - od 1994 r. do 2006 r.
   Jerzy Doroszkiewicz - od 2006 r.

       Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest Jan Borowski. Przewodmczącym Sądu Koleżeńskiego - Wacław Olszański. Pracownikami etatowymi Oddziału w wymiarze 1/2 etatu są: . mgr inż. Krzysztof Barbachowski Kierownik Ośrodka Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno-Ekonomicznych oraz referent księgowo - administracyjny

    

   Oddział SITK w Białymstoku

   założony w 1948 r

   samodzielny od 1991 r.

   Władze oddziału

   Zarzad Oddziału

    1987 - 1990

   1990 -1994

   od 1994

   Przees

   Zbigniew Łopianecki

   Zbigniew Łopianecki

   Jerzy Mietliński

   Komisja Rewizyjna Oddziału

    1987 - 1990

   1990 -1994

   od 1994

   PrzewodniczącyZdzisław Kozikowski Halina Pałczyńska Czesław Kondzior
   SekretarzHalina Połczyńska Czesław Kondzior Anatol Puczkielewicz
   CzłonkowieJerzy BorejszoAnatol PuczkielewiczMarian Woronowicz
   Sąd Koleżeński Oddziału

   1987 - 1990

   1990 -1994

   od 1994

   PrzewodniczącyJan SienkiewiczHenryk DaniszewskiHenryk Baniszewski
   SekretarzCzesława Białowarczuk Władysław Podolski Wacław Olszański
   CzłonkowieEugeniusz Kisielewski Jan SienkiewiczWładysław Podolski

    

        

   Kadencja 1987-1990


       Działalność Oddziału w województwach białostockim i suwalskim w 52 kołach zakładowych w branżach: drogowej, kolejowej, komunikacji miejskiej i samochodowej w latach 1987- 1990 ukierunkowano na realizacje uchwał XXIV Z. Zjazdu Delegatów oraz XXIV Walnego Zgromadzenia Kół przez włączenie się w rozwiązywanie problemów transportu.


       W celu dalszego rozwoju organizacji i pozyskania młodej kadry, powołano dwa kola uczelniane, na rzecz zapewnienia kadr komunikacji zaproponowano innowacje w rekrutacji i dydaktyce studentów Politechniki Białostockiej, Wydział Dróg i Ulic, i w szkołach zawodowych o kierunku drogowym i kolejowym. Powstały zalążki ruchu młodzieżowego, powołano oddziałową komisję młodej kadry technicznej.


       Zwiększono dopływ składek od członków wspierających, co polepszyło sytuację finansową Oddziału i kół, umożliwiło zorganizowanie trzech wycieczek zagranicznych, z których skorzystało 69 członków oraz 28 krajowych, w których udział wzięło 412 osób. Zwiększono zapomogi pośmiertne i wypłaty potrzebującym z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej.


       W 1988 roku zorganizowano konferencję z okazji 40 rocznicy powstania Oddziału SITK w Białymstoku. Współdziałano w organizacji „Białostockich Dni Techniki", wygłoszono 3 referaty na temat walki z hałasem, bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska.


       Najaktywniejszymi kołami we współzawodnictwie i współdziałaniu są koła przy Wytwórni Podkładów „Kolbet" w Suwałkach, Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Białymstoku, I Oddziale PKS, Oddziale Zmechanizowanych Robót Drogowych PKP, Oddziale Drogowym PKP, Oddziale Budynków PKP, Rejonach Dróg Publicznych w Białymstoku, Siemiatyczach i Augustowie.


       Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych z roku na rok zwiększa usługi w zakresie projektowania dróg, mostów, bocznic kolejowych, ocen i opinii technicznych pojazdów samochodowych. Członkowie SITK opracowali 128 wniosków racjonalizatorskich, które w 100% zostały wykorzystane przez zakłady pracy.


       Federacja NOT wyróżniła Czesława Podkowicza medalem im. B. Rumińskiego, Zarząd Główny SITK przyznał Henrykowi Baniszewskiemu medal A. i Z. Wasiulyńskich. XXV Zjazd Delegatów nadał członkostwo honorowe Czesławowi Podkowiczowi, aktywiście i członkowi Zarządu Oddziału.

    

   Kadencja 1990-1994


       W 1991 roku Oddział usamodzielnił się, a w konsekwencji znacznie rozwinął działalność gospodarcza i szkoleniową. Przeorganizowano sekcje, koła, powołano kluby członkowskie. Zmieniły się też zasady współpracy z organami samorządowymi, przedsiębiorstwami i stowarzyszeniami. Uaktualniono listę członków, co potwierdziło zmniejszenie liczby członków z 1300 do 540 i kół zakładowych z 52 do 31.


       W wycieczkacli zagranicznych wzięło udział 89 członków, a w 15 krajowych, m.in. na budowę mostu przez Wisłę w Zakroczymiu, do wytwórni mas bitumicznych w DODP Kraków, na budowę stopnia wodnego na Wiśle, na autostradę Katowice-Kraków, uczestniczyło łącznie 548 członków.


       Ze względu na zmniejszenie zapotrzebowania na prace projektowe ośrodek rzeczoznawstwa podjął m.in. szkolenie diagnostów samochodowych, prowadzi pośrednictwo ubez-pieczeniowe „Warta", co umożliwia zwiększenie zakresu usług, i obtot6vt.


   Lata 1994-1995


       XXVI Walne Zebranie Delegatów Kół Zakładowych odbyło się 28 kwietnia 1994 roku. Wieloletni prezes oddziału Z. Lopianecki zrezygnował z dalszego kandydowania i został wyróżniony godnością honorowego prezesa oddziału, a nowym prezesem wybrano Jerzego Mietlińskiego, który byt członkiem zarządu w poprzednich kadencjach.

       Zarząd oddziału wspomagał Zarząd Główny w przygotowaniach do XXVI Zwyczajnego Zjazdu Delegatów w Supraślu, na Zjeździe Zbigniewowi Łopianeckiemu nadano godność członka honorowego, a Jerzemu Wawrukowi wręczono przyznany przez Zarząd Główny medal im. A. i Z. Wasiutyńskich.


       Lepiej rozwija się w tym okresie działalność gospodarcza, wzrasta liczba projektów dróg i mostów. Zespół opracowuje węzeł komunikacyjny w Białymstoku, tak zwaną „Obwodnicę Kopernikowską". Wzrasta liczba kursów diagnostów samochodowych, co wpływa pozytywnie na rozwój sieci usług motoryzacyjnych. Przedstawiciele oddziału pracują w komisji Urzędu Wojewódzkiego do nadawania uprawnień budowlanych. Oddział wspiera konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu komunikacji Politechniki Białostockiej, organizowany co roku przez Radę Wojewódzką Federacji SNT NOT.
    

  • Statut (1)
  • Władze Oddziału (2)
  • Członkowie (1)
 • Koła zakładowe (2)
 • Działalność Oddziału (1)
 • Odznaczenia (9)
 • Deklaracja (1)
 • Kontakt (1)
 • W skrócie (0)
 • Pliki do pobrania (1)
 • Seminaria Techniczne (11)

Kontakt

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Oddział w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, pok. 202
15-950 Białystok
tel./fax: +48 (85) 744 30 88
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

biuro sitk grafik

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT